Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Rosmalen vergadert minimaal drie maal per jaar en is verantwoordelijk voor het toezicht op de bedrijfsvoering van Stichting Sociaal Cultureel Centrum Rosmalen alsmede de afzonderlijke horecagelegenheid in PERRON-3. De Stichting heeft zich gecommitteerd aan de principes van de Governance Code Cultuur. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van een directeur-bestuurder. Deze geeft leiding aan de organisatie op basis van het door de raad van toezicht goedgekeurde vigerende business plan.

Het business plan is in belangrijke mate gebaseerd op de visie dat PERRON-3 het meest optimaal kan functioneren als Culturele Onderneming in al z’n facetten. Op basis van dit plan wordt telkens een beleidsplan met speerpunten, alsmede een bijbehorende voortschrijdende meerjarenbegroting opgesteld. Het beleidsplan -en begroting wordt opgesteld door de directeur-bestuurder en beoordeeld c.q. goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De jaarlijkse begroting wordt mede gebruikt om vóór 1 februari van enig jaar subsidie aan te vragen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch voor het daarop volgende jaar.
 
Per kwartaal stelt de directeur een rapportage op met de gerealiseerde resultaten, zowel beleidsmatig als financieel (balans en exploitatierekening) alsmede een inhoudelijke toelichting. Daarbij verstrekt deze een analyse van de gerealiseerde kwartaalcijfers ten opzichte van de begroting alsmede informatie over de verwachtte ontwikkelingen in de volgende kwartalen. Ook wordt er een liquiditeitsbegroting opgemaakt. De Raad van Toezicht neemt kennis van deze rapportages en bespreekt deze uitvoerig met de directeur-bestuurder.
 
Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. In januari worden de cijfers van het voorgaande jaar afgesloten en wordt het jaarverslag inclusief exploitatierekening opgemaakt voor 31 maart. Het financieel verslag met inhoudelijke toelichting wordt door een externe accountant gecontroleerd en dient als verantwoording naar het bestuur, Raad van toezicht en de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het financieel jaarverslag wordt opgesteld conform Richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het jaarverslag is op te vragen via info@perron-3.nl.

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen: 

Willem-Peter Kriek MBA

Voorzitter

Herman van Dinther

Secretaris

Drs. Femke Gijsbers

Commissaris